ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ/BOARD OF DIRECTORS

MILANA 2020

BOARD OF DIRECTORS AND CORE FUND CUSTODIANS

Dr. THIM NANDA

Dr. THIM NANDA -

DIRECTOR

Dr. MYSORE SHIVARAM

Dr. MYSORE SHIVARAM -

DIRECTOR

DR. SADANANDA MANOLI

DR. SADANANDA MANOLI -

DIRECTOR

SURESH KRISHNAIAH

SURESH KRISHNAIAH -

DIRECTOR

USHA NANDA

USHA NANDA -

CORE FUND CUSTODIAN

Dr. N MUNI REDDY

Dr. N MUNI REDDY -

CORE FUND CUSTODIAN